Toespraak 1 Mei

Dames en heren,
Beste vrienden,

1 mei, het feest van de arbeid, is altijd een geschikt moment om even stil te staan bij de situatie van alle mensen die nog werken in dit land.

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, de OESO – en dat is dus geen mantelorganisatie van het Vlaams Belang – die OESO maakte vorige week bekend dat de belastingen in België het hoogst zijn, niet alleen in de hele Europese Unie, maar in de hele geïndustrialiseerde wereld.

Die torenhoge belastingdruk is fnuikend voor de economie en voor de werkgelegenheid, daar zijn zowat alle economisten het mee eens. Maar de vraag die we ons ook moeten stellen is: wat krijgen we van de overheid terug voor de vele belastingen die we moeten betalen?

Bijna nergens in de EU zijn de pensioenen zo laag als in België. De wegen liggen er erbarmelijk bij. We zitten met een slecht werkend justitieapparaat dat zijn rekeningen aan leveranciers niet kan betalen. Er zijn ellenlange wachtlijsten voor sociale woningen, in de rusthuizen, in de gehandicaptenzorg, zeg maar in de hele zorgsector.

Wat is er met ons geld gebeurd? Waar is ons geld naartoe? Dat zijn de vragen die de Vlaming zich zou moeten stellen wanneer hij op 25 mei naar de stembus trekt.

De Vlaamse welvaart wordt afgeroomd door de Waalse PS-staat. Elke Vlaming draagt jaarlijks gemiddeld 2.000 euro af aan Wallonië. Nergens in de wereld bestaat er een dergelijke geldstroom van het ene feitelijke land naar het andere.

Mocht het dan nog ergens goed voor zijn. Mocht het nuttig gebruikt worden om de Walen aan te zetten om hun eigen boontjes te doppen, dan zou er misschien nog iets voor te zeggen vallen. Maar zelfs dat is niet het geval. De werkloosheid in Wallonië ligt twee tot driemaal zo hoog als in Vlaanderen, en dat blijft jaar in, jaar uit zo.

Het enige waar ons geld voor dient, dat is het in stand houden van het cliëntelisme van de PS, een systeem dat aaneen hangt met corruptie, profitariaat en vriendjespolitiek. Daarom willen we Vlaams geld in Vlaamse handen houden!

Niet alleen het in stand houden van de Belgische constructie kost ons handenvol geld. Ook de massa-immigratie zorgt voor enorme problemen.

België is en blijft het land van melk en honing voor gelukzoekers uit heel de wereld. Wie kan aantonen dat hij hier één dag gewerkt heeft – al dan niet aan de hand van een vals attest – krijgt levenslang dopgeld. Het is perfect mogelijk om in Vlaanderen Belg te worden zonder een woord Nederlands te kunnen spreken. Illegale vreemdelingen kunnen zonder probleem hun kinderen inschrijven in een school, ze kunnen kerken en andere gebouwen bezetten, ze kunnen onder politiebegeleiding de drukste straten van Brussel blokkeren en de boel op stelten zetten om sneller geregulariseerd te worden.

En al die problemen worden nog verder in de hand gewerkt door de Europese Unie met haar open grenzen. Volgens het EU-agentschap Frontex en Europol komen er elk jaar maar liefst 900.000 vreemdelingen illegaal de EU binnen. En het ziet er naar uit dat het zelfs nog altijd erger kan. Giovanni Pinto, het hoofd van de Italiaanse immigratiedienst, zei eergisteren in de Italiaanse Senaat het volgende, en ik citeer:

“Er zijn nu 800.000 personen, als het er al niet meer zijn, die klaarstaan in Afrika om naar Europa te vertrekken. Het systeem dat migranten moet opvangen, staat op het punt van omvallen. We hebben simpelweg geen plaats meer om ze op te vangen, en de lokale bevolking heeft het helemaal gehad met de voortdurende aankomst van vreemdelingen”. Einde citaat.

Vorige zomer heb ik zelf met een delegatie van het Europees Parlement een werkbezoek gebracht aan het zuiden van Spanje, aan de zee-engte van Gibraltar waar veel illegalen vanuit Marokko de oversteek wagen. We hebben daar gepraat met mensen van Frontex, van de Spaanse politie en van de Guardia Civil, en met pas onderschepte illegalen zelf. Eén van de topmensen van de nationale politie liet ons weten dat als er honderd illegalen gevat worden, er gemiddeld 10 erkend worden als vluchteling. 10 worden teruggestuurd naar hun land van herkomst, en de overige 80 (dus de overgrote meerderheid) verdwijnen gewoon in de illegaliteit.

En diezelfde topman van de Spaanse nationale politie vertelde ons nog iets anders dat we ook al lang vermoedden, en dat is dat de meeste van die illegalen niet in Spanje blijven, maar naar andere oorden trekken, dankzij het vrije verkeer van personen en het wegvallen van de binnengrenzen in de EU. Hij noemde drie landen, en u kunt al raden welk land daar bij hoorde.

Heeft iemand al ooit gehoord wat Maggie De Block aan dat probleem gaat doen?

Met Maggie De Block blijft het dweilen met de kraan open. De dweil is groter geworden, maar de kraan blijft op volle kracht open staan. België blijft aan de Europese top staan wat het opnemen van asielzoekers betreft, en de overgrote meerderheid van de uitgeprocedeerden en illegalen kunnen nog altijd zelf beslissen of ze gevolg geven aan het papieren bevel om het grondgebied te verlaten.

Ondertussen kreunt de sociale zekerheid onder de toevloed van sociaal toerisme en armoede-immigratie. De traditionele partijen proberen ons wijs te maken dat we nog meer vreemdelingen nodig hebben om onze pensioenen te betalen, terwijl uit VDAB-cijfers blijkt dat de werkloosheidsgraad bij allochtonen meer dan viermaal zo hoog ligt als bij Vlamingen.

Het zijn de zwaksten in onze samenleving die hier allemaal het grootste slachtoffer van zijn, en die door de immigratieliberalen aan hun lot worden overgelaten. En met de term immigratieliberalen bedoel ik niet alleen de liberalen van de Open BLD en de liberalen van de N-VA, maar ook de liberalen van alle linkse partijen zonder uitzondering. Zij willen goedkopere arbeidskrachten uit het buitenland halen uit financieel gewin of uit electoraal gewin. Zij weten zichzelf en hun familie altijd wel af te schermen van de gevolgen van hun beleid, en ze wentelen de kosten af op de samenleving.

Welnu, beste vrienden, het moet anders en beter. Het is tijd voor het gezond verstand.

Er moeten opnieuw grenzen zijn. Grenzen aan de immigratie, grenzen aan de laksheid. Grenzen in de letterlijke zin van het woord, want zij bieden bescherming en zekerheid.

Men kan niet het OCMW van de hele wereld zijn. Men kan niet tegelijkertijd een welvaartstaat en een immigratieland zijn. Een welvaartstaat met open grenzen is ten dode opgeschreven. Er moet dus een keuze gemaakt worden, en die keuze, die hebben wij consequent en in alle duidelijkheid gemaakt.

Wij staan voor solidariteit en sociale zekerheid binnen het natuurlijke en vanzelfsprekende kader van de eigen volksgemeenschap.

Wij kiezen voor een systeem waar we zelf een beleid bepalen dat afgestemd is op onze eigen noden en onze eigen behoeftes. Zonder bemoeienis van Di Rupo en consoorten, en zonder bemoeienis van de onverkozen bureaucraten van de EU.

Wij kiezen voor de Vlamingen, wij kiezen voor het eigen volk eerst.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Turkije krijgt beloning voor slecht rapport

Gisteren sprak het Europees Parlement zich uit over het ‘vooruitgangsrapport 2013’ over de Turkse toetredingsgesprekken, al geniet het wellicht de voorkeur om in dit verband te spreken van een achteruitgangsrapport.

Net zoals de voorgaande jaren is er immers sprake van ernstige schendingen van de vrije meningsuiting, de rechten van niet-moslims en de positie van de vrouw. Gelet op het corruptieschandaal waarin de Turkse regering is verwikkeld, en de daarmee gepaard gaande zuiveringsoperaties in politionele en gerechtelijke kringen, alsmede de verscherping van de (internet)censuur, is nu reeds duidelijk dat het ‘vooruitgangsrapport 2014’ er zo mogelijk nog slechter zal uitzien.

Alhoewel bij de start van de toetredingsgesprekken meermaals uitdrukkelijk gezegd werd dat ze op ieder moment konden worden opgeschort of afgebroken als zou blijken dat de kandidaat-lidstaat op flagrante wijze de regels overtrad, gebeurde dat tot op heden niet. Integendeel: als het van de EU afhangt, worden zelfs twee nieuwe hoofdstukken in de onderhandelingen geopend in de wel bijzonder ijdele hoop om Turkije op die manier “opnieuw op het rechte pad te krijgen.” Daarmee breekt de EU niet alleen haar plechtige belofte tegenover de Europese publieke opinie, maar zet ze ook de wereld op zijn kop en wordt de Turkse regering voor haar ondemocratische optreden beloond. 

Hoe men het ook draait of keert: ook meer dan acht jaar na de start van de toetredingsonderhandelingen blijft Turkije mijlenver verwijderd van de Europese minimumstandaarden. Als het Aziatische land de voorbije jaren al een weg heeft afgelegd, is dat er één achteruit en verder wég van Europa.

Als de EU haar geloofwaardigheid niet helemaal wil kwijtraken, kan ze dan ook maar één zaak doen: de toetredingsonderhandelingen eindelijk en definitief stopzetten.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

FRONTEX GEDEGRADEERD TOT VEERDIENST VOOR ILLEGALEN

EU ZENDT OPNIEUW VERKEERD SIGNAAL UIT

Afgelopen week keurde de commissie Burgerlijke Vrijheden, Justitie en Binnenlandse Zaken van het Europees Parlement regels goed voor de werking van het Europese grensbewakingsagentschap Frontex. Daarin wordt onder meer duidelijk bepaald dat schepen met illegale immigranten niet mogen worden onderschept en gedwongen teruggestuurd. Samengevat komt het erop neer dat aan de bemanning van dergelijke schepen enkel nog vriendelijk mag worden gevraagd niet illegaal de territoriale wateren van een EU-lidstaat binnen te varen, wat uiteraard bijzonder weinig indruk zal maken.
Illegale immigranten weten nu reeds dat, eens ze erin geslaagd zijn voet aan wal te zetten op Europese bodem, de kans groot is dat ze ook kunnen blijven. Uit cijfers van de Spaanse politie bleek eerder dat amper 10 procent van de illegale Afrikaanse immigranten wordt gerepatrieerd. Niet minder dan 80 procent verdwijnt in de illegaliteit om door te reizen naar andere EU-lidstaten en er bij een of andere regularisatieronde zijn kans te wagen. Er hoeft geen tekeningetje bij om te illustreren dat hiermee bezuiden de Middellandse Zee de indruk wordt gewekt dat het wel degelijk lonend is om de overtocht te wagen.
Met haar beslissing zal die indruk nog worden versterkt en dreigt het Europese grensbewakingsagentschap definitief te worden gedegradeerd tot een veerdienst voor illegale immigratie. Voor gewetenloze mensensmokkelaars, schept de nieuwe aankondiging bovendien geweldige mogelijkheden en opportuniteiten.
Hoe men het ook draait of keert: het menselijk reservoir dat naar Europa wil, is vrijwel onbeperkt. Tussen West-Afrika en het Midden-Oosten wachten geen tienduizenden of zelfs honderdduizenden, maar miljoenen op een gunstige gelegenheid om naar onze contreien af te zakken. Europa kan deze mensenmassa onmogelijk opvangen zonder zijn eigen fundamenten, stabiliteit, welvaart en veiligheid in het gedrang te brengen. Een land – en bij uitbreiding een continent – heeft niet alleen het recht om zijn grenzen te beschermen; het heeft tegenover zijn eigen burgers ook de plicht dat te doen.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather